▼ PARTNEŘI ▼

MVV.cz
Komerční banka, a.s.
SIEMENS
PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
Dalkia.cz
TEPLÁRNY BRNO, A.S.
Severní energetická a.s.
Valmet Corporation
Elektrárny Opatovice, a.s.

▼ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI             ORGANIZÁTOŘI ▼

Časopis All for Power
Časopis ENERGETIKA
JMM Consulting
PRO-ENERGY MAGAZÍN
Czech industry
Teplárenské sdružení ČR - sdružuje teplárny a podnikatele v teplárenství a energetice

Damir DORDEVIČ

Damir DORDEVIČ   člen představenstva a obchodní ředitel, Severní energetická a.s.

Absolvoval fakultu Elektrotechnickou – obor energetika v Sarajevu a postgraduální studium na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde získal doktorát a současně pracoval jako asistent. Kariéru zahájil v poradenských firmách v Evropě a na Dálném východě jako specialista na optimalizaci procesu energetického hospodářství a údržbu. Následně pracoval v holdingu Crystalex, Sklo Bohemia jako výrobně-technický ředitel.
Od roku 2002 působil v Mostecké uhelné společnosti, kde pracoval jako ředitel pro údržbu a byl zodpovědný za chod dceřiných společností. Dále byl v této společnosti roku 2008 jmenován do funkce technického ředitele. V letech 2009 až 2012 vykonával funkci ředitele společnosti Krušnohorských strojíren Komořany a.s. Od roku 2012 působí jako obchodní ředitel a člen představenstva společnosti Severní energetická a.s.

Jiří FEIST

Jiří FEIST   člen představenstva a výkonný ředitel pro strategii, EP Energy, a.s.

V roce 1986 ukončil studia na ČVUT, Fakultě elektrotechnické v Praze. Dříve působil ve skupině ČEZ v pozici ředitele pro strategii (2004 - 2011), výkonného ředitele pro strategii ČEPS (2002 - 2004) a ředitele Ústředního energetického dispečinku ČEPS, dříve ČEZ (1996 - 2002). Byl aktivní v CENTREL (sdružení energetických společností Polska, Maďarska, Slovenska a ČR) od jeho založení v roce 1992, byl členem výkonné Rady CENTREL, Vicepresidentem (2003 - 2004), od roku 1996 zastupoval ČR v UCPTE (později UCTE), kde byl členem výkonné rady (2000 - 2004) a vedl mezinárodní projekty propojování energetických soustav, např. připojení ES ČR k západoevropské propojené soustavě, Re-synchronizace Sever-jih (opětovné připojení zemí ex-Jugoslávie, Bulharska, Rumunska a Řecka). Výkonným ředitelem pro strategii EP Energy je od dubna 2012 a členem představenstva od února 2013. Je členem Výkonné Rady TS ČR.

Jiří GAVOR

Jiří GAVOR   jednatel a partner, ENA, s.r.o.

Absolvoval České vysoké učení technické, fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, kde získal i vědeckou hodnost. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako spoluzakladatel, spolumajitel a řídící pracovník ENA.
Je specialistou na vývoj a relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii.

Martin HÁJEK

Martin HÁJEK   ředitel výkonného pracoviště Teplárenské sdružení České republiky

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní Finanční Korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s., na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od podzimu 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

František HRDLIČKA

František HRDLIČKA   profesor, ředitel projektu Centrum pro civilní jadernou spolupráci, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

V roce 1969 absolvoval Strojní fakultu ČVUT v Praze, obor energetické stroje, zaměření parní kotle. Po absolutoriu nastoupil do Strojtexu Dvůr Králové. Od roku 1976 působí na Fakultě strojní ČVUT v Praze, postupně jako výzkumný pracovník a pedagog v Ústavu mechaniky tekutin a energetiky, zástupce vedoucího katedry, vedoucí laboratoří a vedoucí odboru tepelných a jaderných energetických zařízení. V letech 2004 – 2006 byl prorektorem ČVUT pro pedagogickou činnost a v letech 2006 – 2014 byl děkanem Fakulty strojní.
V roce 1985 byl jmenován soudním znalcem pro obor energetika. Patří k zakládajícím členům České komory autorizovaných techniků a inženýrů, kde v současnosti působí jako místopředseda Dozorčí rady. Od roku 1994 je členem ASME USA. Je zástupcem ČVUT v českém výboru FEANI. Je členem komitétu FBC Mezinárodní energetické agentury, byl místopředsedou vládní nezávislé energetické komise (NEK). Působí v řadě vědeckých rad univerzit a fakult – ČVUT v Praze, VGB, FS VŠB Ostrava, FS STU Bratislava, FS TUK Košice i ve vědecké radě ÚJV Řež.

Miroslav KREJČŮ

Miroslav KREJČŮ   zástupce ředitele výkonného pracoviště Teplárenské sdružení České republiky, odborný garant konference

Miroslav Krejčů vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor Ekonomika a řízení (1984), dále absolvoval na VŠSE v Plzni postgraduální studium Rozvoj zásobování teplem. V letech 1996—98 absolvoval American Institute of Arts & Sciences, obor obecný, finanční a investiční management, kde získal titul MBA. Od roku 1984 do roku 1992 působil v řadě funkcí v Elektrárnách Opatovice, v roce 1993 nastoupil do Teplárenského sdružení České republiky se sídlem v Pardubicích jako zástupce ředitele a specialista pro ekonomické otázky, v letech 2000 – 2010 byl ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

Jiří MAREK

Jiří MAREK   JMM consulting, odborný garant konference

Konzultant v oblasti energetiky a jednatel společnosti JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve výzkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na formování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných konferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. V roce 2014 spoluzaložil veřejně prospěšnou organizaci Českomoravská technika z.ú., zaměřenou na podporu techniky a technické vzdělanosti, kde vykonává funkci předsedy správní rady.

Pavel PELČÁK

Pavel PELČÁK   Manager of Energy Finance, Corporate Banking, Komerční banka, a. s.

V roce 1995 absolvoval Dopravní fakultu Českého vysokého učení v Praze. V Komerční bance působí od roku 1995 v Korporátním financování, nejdříve na pozici úvěrového analytika a poté na pozici bankovního poradce a později v pozici ředitele obchodního centra. Od 1.9.2014 jako manažer financování energetiky vede tým obchodníků a expertů se zaměřením na energetiku, včetně financování projektů. Kromě těchto transakcí se tým rovněž podílí na stanovování strategie a přístupu banky k sektoru energetiky.

Jiří PLEŠEK

Jiří PLEŠEK   ředitel, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

V roce 1984 vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze a disertaci v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles obhájil v roce 1992. Působil jako výzkumný pracovník v SVÚSS v Běchovicích a dále jako výpočtář ve společnosti VAMET s.r.o. Od roku 1992 se podílí na výzkumu v Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR jako vědecký pracovník, vedoucí oddělení rázů a vln v tělesech, zástupce ředitele a ředitel. Vyvíjel software PMD pro pevnostní výpočty metodu konečných prvků. Oborem jeho výzkumu jsou zejména konstitutivní modely plasticity, creepu a hyperelasticity, termodynamika přetvoření pevných látek, geometrie velkých deformací, stabilita, dynamika poddajných těles, rázové děje, šíření vln v předepjatém prostředí. Výsledky tohoto výzkumu aplikoval na pevnostní, teplotní a seismické výpočty tlakových nádob, kotlů, skříní a turbín, kontrolní výpočty komponent JE Temelín, tečení skříní turbín a přírub při vysokých teplotách. Přednáší na Fakultě strojní ČVUT, vedl řadu úspěšně zakončených diplomových prací a disertací. Podílí se na organizaci mezinárodních konferencí, je recenzentem mezinárodních časopisů a členem řady odborných komisí, oborových a redakčních rad.

Bořivoj TOMIS

Bořivoj TOMIS   jednatel, Valmet s.r.o., Štětí

Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích a v roce 1979 obhájil disertační práci v oboru makromolekulární chemie. Pracoval v technických funkcích ve společnosti Biocel Paskov a v polovině 90.let se stal jednatelem společnosti Metso Paper ČR, jež realizovala přímo či nepřímo řadu projektů v rámci celulózo-papírenského průmyslu. Od roku 2007 zastupuje rovněž společnost Metso Power OY Tampere na českém a slovenském trhu. Učastnil se přípravy a realizace konverze kotle K4 na biomasu v Martinské teplárenské spoločnosti a spolupracoval na přípravě dodávky fluidního kotle projektu Lovochemie. V současnosti je jednatelem společnosti Valmet s.r.o. (dříve Metso Paper Štětí s.r.o.).

Mirek TOPOLÁNEK

Mirek TOPOLÁNEK   předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, ex-premiér vlády České republiky

Absolvoval strojní fakultu VUT v Brně a kurs Správa korporací v Manažerském centru v Čelákovicích. Profesní kariéru zahájil jako projektant v podniku Automatizace a mechanizace OKD Ostrava, později jako vedoucí projektant v Energoprojektu Praha, závod Ostrava. Poté působil ve VAE a. s., postupně jako výkonný ředitel, generální ředitel a předseda představenstva. V roce 1996 byl zvolen senátorem Parlamentu ČR, kde působil po dvě funkční období (do roku 2004). V Senátu zastával řadu funkcí, byl předsedou senátního klubu ODS (1998–2002), členem i místopředsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, členem organizačního výboru a předsedou podvýboru pro energetiku, mezi roky 2002–2004 zastával funkci místopředsedy Senátu. V letech 2000–2002 byl stínovým ministrem průmyslu a obchodu, poté předsedou stínové vlády ODS. Od roku 2002 do jara 2010 byl předsedou ODS. V roce 2006 vedl ODS do vítězných voleb do Sněmovny PČR, stal se poslancem a následně byl jmenován premiérem vlády ČR. Jako premiér prosadil vznik Evropského jaderného fóra Praha/Bratislava i zahájení EIA na bloky 3&4 ETE. V průběhu českého předsednictví EU (2009) byl předsedou Evropské Rady, aktivně řešil plynovou krizi a pořádal 1th Southern Corridor Summit. Koaliční vládu vedl do května 2009. Po odchodu z vysoké politiky se věnuje podnikání v energetice a pedagogické činnosti (VŠE). Je generálním ředitelem společnosti VAE CONTROLS Group a členem Správní rady VŠB-TU. V září 2011 byl zvolen předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

Vladimír VLK

Vladimír VLK   poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku

Absolvoval Fakultu strojní ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb a energetickým auditorem. Má dlouholeté zkušenosti s provozem a spouštěním klasických i jaderných elektráren, které získal jako zaměstnanec ČEzu a ŠKODA Praha. Od roku 1994 jako poradce v oblasti udržitelné energetiky spolupracoval se státní správou, v letech 2007 - 2012 pracoval pro ministerstvo životního prostředí jako poradce, z toho tři roky jako ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy. V roce 2007 ses stal členem „Nezávislé energetické komise“, tzv. Pačesovy komise, kde měl v gesci oblast úspor energie, teplárenství a analýzu fosilních paliv. V současné době pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu na pozici poradce ministra pro oblast energetiky. Publikuje v odborných energetických časopisech, vypracoval řadu analýz pro státní správu týkající se české energetiky.

Ondřej VOJÁČEK

Ondřej VOJÁČEK   analytik, manager v rámci IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2009 zakončil doktorské studium. Od roku 2005 působil jako asistent na katedře ekonomiky životního prostředí, od roku 2013 jako vedoucí katedry. V letech 2005 - 2007 působil ve společnosti PricewatehouseCoopers na projektech emisních verifikací v rámci systému obchodování s emisními povolenkami, v letech 2008-2009 pak ve společnosti Czech Coal jako externí poradce a analytik v oblasti rizik environmentální politiky.
Od roku 2009 začal budovat tým v oblasti energetické ekonomie a ekonomie ochrany ovzduší v rámci vědecko-výzkumného institutu IREAS. Dnes fungující tým je zaměřený mj. na oblast hodnocení dopadů regulací, podařilo se vyvinout mikroekonomický model SimTool umožňující hodnotit a rozklíčovat významné momenty dopadů intervencí na úrovni sektorů.
Podílel se na řadě vědeckých a konzultačních projektů jak v ČR tak v zahraničí, je autorem a spoluautorem více než 40 odborných článků a kapitol v knihách. Na VŠE v Praze postavil kurz Firma a životní prostředí, který se stal povinným kurzech studijního oboru ekonomika a správa životního prostředí.

Jan VONDRÁŠ

Jan VONDRÁŠ   ředitel, Invicta BOHEMICA, s.r.o.

Svou profesní dráhu v energetice započal Jan Vondráš po roce 1990 18ti měsíční odbornou stáží v SHELL Research Petroleum Ltd ve Velké Británii se zaměřením na energetické trhy. Po návratu pracoval v roce 1992 jako konzultant pro irskou společnost Link Engineering Limited, v letech 1993 – 5 dále jako marketing manager Bank Austria ČR. V roce 1995 nastoupil do pozice vedoucího oddělení sektorových analýz česko-irské společnosti Aspekt Kilcullen. V roce 1998 byl spoluzakladatelem společnosti Invicta BOHEMICA, kde je od roku 1999 ředitelem. V této pozici je odpovědný za analýzy vývoje všech významných společností v jednotlivých segmentech energetického trhu se zaměřením na výrobní, ekonomická a technická data v ČR a SR. Hlavními produkty jsou každoročně vydávaná studie, součástí analýz je také vyhodnocování vnitřních vazeb v odvětví. Rovněž vedl práce na analýzách zaměřených zejména na problematiku dalšího využití hnědého uhlí a rizik substituce paliv v teplárenství, které společnost Invicta BOHEMICA v letech 2007 a 2008 zpracovávala pro NEK a dále v roce 2009 pro MPO ČR.

Pavel ZÁMYSLICKÝ

Pavel ZÁMYSLICKÝ   ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí ČR

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na Fakultě elektrotechniky a informatiky VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. Od roku 2004 pracoval v České informační agentuře životního prostředí (CENIA), kde se zabýval ekonomikou životního prostředí. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí ČR do odboru změny klimatu, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele. V roce 2009 v rámci českého předsednictví EU předsedal pracovní skupině EU pro mezinárodní otázky životního prostředí (WPIEI – Climate Change). Mimo to se rovněž věnuje problematice obchodování s emisemi a to jak v EU ETS (Emission Trading System), tak i v rámci Kjótského protokolu – např. obchodování s jednotkami AAU. Od roku 2011 spadá do agendy jím řízeného odboru i energetika a odbor byl nově transformován na odbor energetiky a ochrany klimatu.